Ühtse mõjuga Euroopa patendid

Ühtse mõjuga Euroopa patent saab olema Euroopa patent (samade nõudluspunktidega kõikides lepinguosalistes liikmesriikides), mis antakse välja EPO poolt ning mida on võimalik vastavalt taotleja soovile jõustada ühiselt kõigis 25 lepinguosaliseks olevas Euroopa Liidu liikmesriigis. Ühtse mõjuga Euroopa patent võimaldab ühelaadset kaitset kõikides lepinguosaliseks olevates liikmesriikides.

Ühtse mõjuga Euroopa patendi paketi seadusandluse moodustavad kaks eraldi määrust ning üks leping. Ühtse mõjuga Euroopa patent, mis on esimene osa paketist, seatakse sisse kahe määruse alusel: Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) nr 1257/2012, 17. detsember 2012, tõhustatud koostöö rakendamise kohta ühtse patendikaitse loomise valdkonnas ja Nõukogu määrus (EL) nr 1260/2012, 17. detsember 2012 , tõhustatud koostöö rakendamise kohta ühtse patendikaitse loomise valdkonnas seoses kohaldatava tõlkekorraldusega. Määrused jõustusid 20. jaanuaril 2013.a ning on kohaldatavad alates 1. jaanuarist 2014. a või Ühtset patendikohut käsitleva lepingu jõustumisest, kumb iganes on hilisem.

Ühtset patendikohut käsitlev leping – mis on teine osa paketist – allkirjastati 19. veebruaril 2013. a ning see jõustub 1. jaanuaril 2014. a või neljanda kuu esimesel päeval pärast 13 lepinguosalise liikmesriigi, sh Prantsusmaa, Saksamaa ja Suurbritannia, poolset ratifitseerimist.

Ühtne patendikohus (UPC) saab olema patentidele spetsialiseerunud kohus, millel on eksklusiivne jurisdiktsioon ühtse mõjuga Euroopa patentidega seotud vaidlustes, samuti traditsiooniliste Euroopa patentidega, mida annab hetkel välja EPO, seotud vaidlustes. Traditsiooniliste Euroopa patentidega seotud otsused kehtivad ainult lepinguosalistes liikmesriikides.

Spetsialistid: