Vienotie patenti

Eiropas patenti ar vienotu iedarbību (Vienotais patents) būs Eiropas patents (ar tādu pašu pretenziju kompleksu attiecībā uz visām iesaistītajām dalībvalstīm), ko piešķir EPO, bet kam, pēc pieteikuma iesniedzēja lūguma, tiek piešķirta vienota iedarbība 25 Eiropas Savienības (ES) dalībvalstu teritorijā. Vienotajam patentam būs vienots raksturs – tas nodrošinās vienādu aizsardzību un tam būs vienāds spēks visās iesaistītajās dalībvalstīs.

Vienotais patents tiks panākts ar divām atsevišķām regulām un vienu nolīgumu; kopā šie trīs atsevišķie likumdošanas akti veidos Vienotā patenta paketi. Vienotais patents ir pirmā Eiropas Vienotā patenta paketes daļa. To noteiks divas regulas (Eiropas Parlamenta un Padomes 2012. gada 17. decembra Regula (ES) Nr. 1257/2012 ar ko īsteno ciešāku sadarbību attiecībā uz vienotas patentaizsardzības izveidi un 2012. gada 17. decembra Regulu (ES) Nr. 1260/2012 ar ko īsteno ciešāku sadarbību attiecībā uz vienotas patentaizsardzības izveidi, ciktāl tas attiecas uz piemērojamo tulkošanas kārtību, kas stājās spēkā 2013. gada 20. janvārī un kas būs piemērojamas no 2014. gada 1. janvāra vai Vienotās patentu tiesas izveides nolīguma spēkā stāšanās datumā, atkarībā no tā, kas ir vēlāk.

Vienotās patentu tiesas izveides nolīgums – kas ir Vienotās patentu paketes otrā daļa – tika parakstīts 2013. gada 19. februārī un stāsies spēkā 2014. gada 1. janvārī, vai ceturtā mēneša pirmajā dienā pēc tam, kad to ratificēs 13 līgumslēdzējas valstis, tostarp Francija, Vācija un Apvienotā Karaliste.

Vienotā patentu tiesa (UPC) būs specializēta patentu tiesa ar ekskluzīvu jurisdikciju tiesvedībai saistībā ar Eiropas patentiem ar vienotu iedarbību (Vienoti patenti), arī ar patentiem, kuri nav vienotie patenti (tradicionālie Eiropas patenti), ko pašlaik izdod EPO. UPC nolēmumi attiecībā uz tradicionālajiem Eiropas patentiem tiks piemēroti tikai iesaistītajās ES valstu dalībvalstīs.

Speciālisti:

Renata Anduziene
Dr. Jacekas Antulis
Birute Dauderiene
Evgenija Gainutdinova
Margit Järvik
Dr. Eugenijus Keras
Inga Lukauskiene
Reda Zaboliene